Algemene Voorwaarden

1        Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1      D-Date: opdrachtnemer gevestigd te Beverwijk en/of de hieraan gelieerde vennootschappen of personen, die in opdracht van Opdrachtgever Diensten verricht ten behoeve van Opdrachtgever.

1.2      Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en D-Date tot het verlenen van Diensten door D-Date aan en/of ten behoeve van Opdrachtgever.

1.3      Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de opdracht voor de werkzaamheden aan D-Date verstrekt.

1.4      Diensten: alle door D-Date verrichte Diensten (en daarmee verband houdende geleverde producten) die worden uitgevoerd in het kader van een opdracht zoals onder meer, doch niet beperkt tot geven van (online) coaching op het gebied van relaties, dating en scheiden, en alle andere vormen van (online) begeleiding, opleiding, trainingen, seminars, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht.

1.5      Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan één van de Diensten die worden uitgevoerd door D-Date.

2       Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten waarbij door D-Date Diensten worden aangeboden of geleverd.

2.2      Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door D-Date derden worden betrokken.

2.3      Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en D-Date zijn overeengekomen.

2.4      Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij D-Date deze schriftelijk uitdrukkelijk heeft aanvaard.

2.5      Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en D-Date treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

2.6      Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

3       Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1      Tenzij anders aangegeven zijn alle door D-Date gemaakte offertes vrijblijvend en gedurende 31 dagen geldig. D-Date is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever zonder voorbehoud of wijziging, binnen de gestelde geldigheidsduur aan D-Date is bevestigd.

3.2      Alle geoffreerde prijzen zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.3      De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van Opdrachtgever van de door D-Date elektronisch verzonden offerte en/of door aanvaarding van het op de website gedane aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De offerte kan middels online bevestiging door Opdrachtnemer geaccordeerd worden.

4       Uitvoering van de Overeenkomst

4.1      Iedere Overeenkomst leidt voor D-Date tot een inspanningsverplichting waarbij D-Date zich met de grootste zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap naar beste vermogen kwijt van haar verplichtingen.

4.2      In alle gevallen waarin D-Date dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om -in overleg met Opdrachtgever- bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.

4.3      Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan D-Date aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan D-Date worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan D-Date zijn verstrekt, heeft D-Date het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4      Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door D-Date een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van D-Date op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe redelijke termijn stellen waarbinnen D-Date de Overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.

5       Honorarium en kosten

5.1      Het honorarium van D-Date kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per tijdseenheid die D-Date heeft gewerkt.

5.2      Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege alsmede exclusief eventuele reis- en andere onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever en/of Deelnemer worden gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.

5.3      Voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van de Diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, zal D-Date Opdrachtgever tijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

5.4      D-Date kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever en/of Deelnemer moeten worden gemaakt. D-Date heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de Diensten op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan D-Date heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

5.5      Het honorarium wordt per Dienst in enig jaar vastgesteld. Opdrachtgever kan bij afname van eenzelfde Dienst in het jaar daarop geen rechten ontlenen aan eerdere prijsafspraken.

6       Betalingsvoorwaarden

6.1      Opdrachtgever is de prijs verschuldigd welke voortvloeit uit de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst of welke geldt op het moment waarop de Opdrachtgever en/of Deelnemer voor een Dienst is geplaatst c.q. toegelaten blijkens de bevestiging daarvan door D-Date. Indien het verschuldigde bedrag uiterlijk op de dag voor de betreffende activiteit start, niet op de rekening van D-Date is bijgeschreven, kan Opdrachtgever en/of Deelnemer worden uitgesloten van deelname, tenzij op grond van een Overeenkomst met Opdrachtgever andere afspraken zijn gemaakt over de betaling.

6.2      Betaling geschiedt hetzij via de website van D-Date direct bij aanschaf van de Dienst, hetzij binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door D-Date aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

6.3      Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever c.q. Deelnemer in verzuim. Opdrachtgever c.q. Deelnemer is vanaf het moment van verzuim aan D-Date over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

6.4      In geval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens D-Date hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de Diensten ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.

6.5      Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7       Incassokosten

7.1      Indien de Opdrachtgever en/of Deelnemer de vordering niet tijdig voldoet zal D-Date, na een schriftelijke aanmaning, haar vordering ter incasso uit handen geven conform het bepaalde in de volgende twee (a, b) bepalingen.

7.1.1      Indien de Opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens ‘het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit Overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Omdat D-Date een Btw-plichtige ondernemer is, worden de incassokosten niet verhoogd met BTW.

7.1.2      Indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

8        Geheimhouding

8.1      D-Date is gehouden tot absolute geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever en/of anderen heeft verkregen. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen informatie waarvan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het vertrouwelijk is of informatie waaruit redelijkerwijs voortvloeit dat het vertrouwelijk placht te zijn.

8.2      D-Date bewerkstelligt dat eventuele werknemers, derden en/of Deelnemers die op enige wijze bij een uit te voeren Dienst betrokken zijn, zich eveneens conformeren aan de vertrouwelijkheid. D-Date maakt met deze betrokkenen afzonderlijk individuele afspraken middels het overeenkomen van speciaal opgestelde privacy- c.q. geheimhoudingsverklaringen.

9       Intellectuele eigendom

9.1      D-Date is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Deelnemer verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, ontwikkelde en samengestelde programma’s voor coaching en/of (effectiviteits)trainingen, rapporten, modellen en oefenmateriaal.

9.2      Opdrachtgever en/of Deelnemer mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van D-Date geen gebruik maken van deze producten, waarop D-Date rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van de Overeenkomst.

9.3      D-Date is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers en/of Deelnemers.

10       Beperking en/of uitsluiting aansprakelijkheid

10.1      Wanneer D-Date de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. D-Date aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

10.2      D-Date is jegens Opdrachtgever en/of Deelnemer slechts aansprakelijk, voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waarvan kan worden gesproken indien D-Date niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij uitvoering van de Overeenkomst.

10.3      Indien wordt aangetoond dat de schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van D-Date, is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de hoofdsom van de verrichte Diensten en daaromtrent gefactureerde bedragen, doch nooit meer dan hetgeen D-Date in de voorgaande zes maanden aan Opdrachtgever verschuldigd is dan wel betaald heeft.

10.4      Indien door of in verband met het verrichten van Diensten door D-Date of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door D-Date afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat D-Date in verband met die verzekering draagt.

10.5      D-Date is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever en/of Deelnemer, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

10.6      D-Date zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. D-Date is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever en/of Deelnemer of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden.

10.7      De Opdrachtgever vrijwaart D-Date tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en D-Date samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van opzet of grove schuld van D-Date.

11       Beëindiging van de Overeenkomst

11.1      D-Date is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever en/of Deelnemer in gebreke blijft/blijven met voldoening van de door D-Date verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

12       Annuleringsvoorwaarden

Algemeen

12.1      D-Date heeft het recht zonder opgave van reden een Dienst te annuleren, dan wel te verplaatsen of deelname van Opdrachtgever en/of Deelnemer te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan D-Date betaalde bedrag.

12.2      In geval Opdrachtgever en/of Deelnemer na aanvang van de Dienst de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de activiteit deelneemt, heeft/hebben Opdrachtgever en/of Deelnemer geen recht op enige terugbetaling. Indien derhalve geen annulering plaatsvindt overeenkomstig onderstaande voorwaarden dan is/zijn Opdrachtgever en/of Deelnemer verplicht het totaalbedrag van de Dienst te voldoen.

12.3      In geval Opdrachtgever en/of Deelnemer bij online aanschaf van een Dienst reeds betaald heeft, vindt geen restitutie plaats indien Opdrachtgever en/of Deelnemer, om welke reden dan ook, geen gebruik zou(den) maken van de Dienst.

Coaching trajecten en workshops

12.4      Opdrachtgever en/of Deelnemer heeft/hebben het recht om deelname aan of de opdracht voor een coachingstraject schriftelijk te annuleren. Annulering kan kosteloos geschieden tot twee (2) weken voor de eerste dag van de geplande activiteit. Bij annulering korter dan twee (2) weken voor de eerste dag van de geplande activiteit is/zijn Opdrachtgever en/of Deelnemer verplicht 100% van het overeengekomen bedrag voor de activiteit(en) te vergoeden.

12.5      Opdrachtgever en/of Deelnemer kan/kunnen in plaats van de aangemelde Deelnemer in overleg met D-Date een andere Deelnemer laten deelnemen aan de activiteit, mits tijdig medegedeeld aan D-Date en mits passend binnen de doelgroep. Vervanging na de start van activiteit is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van D-Date.

12.6     D-Date plaatst naar eigen inzicht Deelnemer(s) in een groep. D-Date is gerechtigd om, voorafgaand aan of tijdens de looptijd van een coachingstraject, wijzigingen in de initiële groepssamenstelling aan te brengen.

12.7     Individuele en/of duo (coachings)gesprekken kunnen tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden geannuleerd of verplaatst door Deelnemer of Opdrachtgever. Bij annulering of een verzoek tot verplaatsing binnen die termijn, of indien Opdrachtgever onverhoopt niet op het geplande (online) gesprek verschijnt is D-Date gerechtigd het volledige tarief voor het gesprek door te berekenen.

12.8      Bij een (individueel) begeleidingstraject op basis van een vooraf aantal afgesproken contacturen of aantal sessies kunnen niet (tijdig)  geannuleerde of verplaatste gesprekken niet kosteloos worden ingehaald.

12.9      Geldig geannuleerde en/of verplaatste gesprekken dienen binnen een jaar na het laatst geplande gesprek te zijn gepland op straffe van verval van het recht op voortzetting van het traject voor het afgesproken aantal sessies.

Maatwerkopdrachten

12.10    Voor maatwerkopdrachten (bijvoorbeeld mediagerichte activiteiten, lezingen en presentaties) geldt dat als hetzij Opdrachtgever, hetzij D-Date door onvoorziene omstandigheden gedwongen is de overeengekomen uitvoeringsdata van de activiteiten te wijzigen, de één de ander daarvan direct na het bekend worden van de oorzaak op de hoogte brengt. Partijen treden in overleg met elkaar om nieuwe afspraken te maken over de uitvoeringsdata en over wat ieder zal doen om de gevolgen van het uitstel te minimaliseren. De ten gevolge van het uitstel van de activiteiten eventueel ontstane extra kosten zijn voor rekening van de partij aan wiens zijde de oorzaak van het uitstel ligt, doch zijn beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de maatwerkopdracht.

13       Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

13.1      Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en D-Date is Nederlands recht van toepassing.

13.2      Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om middels mediation het geschil te beslechten.

13.3      Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden of de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

13.4      D-Date heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren.

13.5      Indien D-Date de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaart, zal D-Date de wijzigingen tijdig bekend maken. Zij zullen 31 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging in werking treden tenzij  op de bekendmaking een latere datum wordt vermeld.

13.6      Indien Opdrachtgever een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren kan hij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Opzegging van de Overeenkomst laat de betalingsverplichting van Opdrachtgever onverlet. Opdrachtgever dient de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk aan D-Date te vermelden.